Υπολογισμός θεμελίων και ειδικών κατασκευαστικών διατομών

Παραδείγματα υπολογισμού και σχεδιασμού θεμελίων.

Η πρώτη σειρά δείχνει το θεμέλιο μιας κολόνας εφελκυόμενης κατασκευής.

Η δεύτερη σειρά μιας κολόνας μίας μεταλλικής κατασκευής .

Η τρίτη σειρά δείχνει σχεδιασμό και υπολογισμό αλουμινένιας διατομής που χρησιμοποιείται σε αλουμινένιες τέντες .

Θεμέλιο με διαστάσεις μετά από βελτιστοποίηση Σχηματική παράσταση και διαστασιολόγηση του ολπισμού Κατασκευαστικό σχέδιο ξυλότυπου και οπλισμού Θεμέλιο κολόνας μεταλλικής κατασκευής Τάσεις θεμελίου-εδάφους Κατασκευαστικό σχέδιο ξυλότυπου και οπλισμού Δημιουργία διατομής και υπολογισμός μηχανικών ιδιοτήτων Πλήρης απεικόνιση στην κατασκευή Διαγράμματα ροπών και μετατοπίσεις σε δίρριχτη αλουμινένια κατασκευή

Δείξτε ενδιαφέρον