Ανάλυση πολυσύνθετης κολόνας

Παραμετρική ανάλυση για βελτιστοποίση πάχους (βάρους) και επιβολή κριτηρίου μετατόπησης, πολυσύνθετης κολόνας από λαμαρίνα S235.Η κολόνα φορτίζεται από πάνελς φωτοβολταϊκών.Γίνεται ανάλυση για πάχη από 8 εως 16 χιλιστών με βήμα 2 χιλιοστά

Το σκίτσο της κολόνας Το τρισδιάστατο μοντέλο για πάχος 10 χιλιοστά Επιβολή φορτίων και δημιουργία πεπερασμένων στοιχείων Λειτουργεία προσημείωσης και επιβολή των κριτηριών Για πάχος 8 χιλιοστών απόρριψη (κόκκινη ένδειξη ) λόγω μετατόπισης Το πάχος 12 χιλιοστών γίνεται αποδεκτό (πράσιμη ένδειξη

Δείξτε ενδιαφέρον