Σύμμικτες κατασκευές

Κατασκευή οικίας με σκελετό από σκυρόδεμα και ανωδομή από μεταλλικό σκελετό.

Τρισδιάστατη όψη με φορτία Χάρτης μετατοπίσεων της πλάκας Διάγραμμα ροπών Οπλισμός τσιμεντένιας δοκού Χάρτης τάσεων της δοκού Σε άλλο προγραμμα για παιρετέρω σχεδιασμό

Δείξτε ενδιαφέρον